V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. Prvýkrát sa slávilo zasvätenie panien.

Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, generálny vikár Rožňavskej diecézy Mons. Miloš Gazdík a niekoľko desiatok kňazov.

Slávnostné zasnúbenie s Ježišom Kristom v tento deň pred biskupom a pred Božím ľudom spečatili dve kandidátky zo Spišskej diecézy – Viola Gazdíková, rodáčka z našej farnosti a Anna Viglašová. V homílii biskup Kuboš povzbudil kandidátky k opravdivému životu v radosti a k nasledovaniu Krista v prijatí jeho kríža, ktorý má spásne účinky.

„Zvyk zasväcovať panny, ktorý bol už v prvotnej kresťanskej Cirkvi, spôsobil, že sa ustanovil slávnostný obrad, ktorým sa panna stala posvätnou osobou, transcendentným znamením lásky Cirkvi ku Kristovi, eschatologickým obrazom nebeskej Nevesty a budúceho života. Obradom zasvätenia dáva Cirkev najavo svoju lásku k panenstvu, vyprosuje nadprirodzenú milosť pre panny a naliehavo prosí o vyliatie Svätého Ducha“ (Obrad zasvätenia panien 1.).

Kódex kánonického práva priradzuje k iným formám zasväteného života v Cirkvi „stav panien, ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup zasvätí Bohu podľa schváleného liturgického obradu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe Cirkvi“ (CIC 604, §1).

Cirkev tento rok v máji oslávila päťdesiat rokov od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v apoštolských časoch, obnovil pápež sv. Pavol VI. Odvtedy sa takouto formou zasvätilo po celom svete celkovo 5 tisíc žien. 

V súčasnosti žije na Slovensku trinásť zasvätených panien v piatich diecézach, pričom historicky prvé zasvätenie bolo na Slovensku pred ôsmimi rokmi v Žiline. Jedna z nich prijala zasvätenie podľa grécko-katolíckeho obradu v Prešovskej archieparchii. Takmer každá diecéza na Slovensku má už kandidátky, ktoré sa pripravujú na zasvätenie.

Zdroj: pre TK KBS Patrik Taraj 

Slávnostná modlitba zasvätenia panien

Bože, ty dobrotivo prebývaš v čistých srdciach
a miluješ duše neporušené;
Bože, ty si svojím Slovom stvoril všetko
a ním aj obnovuješ ľudskú prirodzenosť
porušenú v prvých ľuďoch diabolskou ľsťou;
znova voláš človeka
nielen k prvotnej pôvodnej nevinnosti,
ale dávaš mu
aj okúsiť niektoré dobrá nového veku,
a smrteľných ľudí pozdvihuješ tak,
že sa podobajú anjelom.

Zhliadni, Pane, na tieto tvoje služobnice,
ktoré vkladajú do tvojich rúk
svoj sľub panenstva,
a dar, ktorý prijali od teba,
prinášajú tebe ako obetu.
(Veď ako by mohla duša,
obkľúčená smrteľným telom,
víťaziť nad zákonom prírody,
nad slobodnou voľbou toho, čo je dovolené,
nad silou zvyku a nástrahami veku,
keby si ty svojou láskou nezažal tento plameň,
svojou dobrotou neživil túto túžbu
a svojou pomocou neudržiaval statočnosť?)

Lebo ty si vylial svoju milosť na všetkých ľudí
zo všetkých národov pod nebom,
ktorí sa stali dedičmi Nového zákona
a ktorých je také množstvo ako hviezd na nebi.
Medzi ostatnými čnosťami,
ktoré si vložil do svojich detí,
zrodených nie z krvi ani z vôle tela,
ale z tvojho Ducha
vlial si niektorým dušiam z prameňa tvojej štedrosti
dar panenstva.
Takže aj keď nijaký zákaz nezmenšil vznešenosť manželstva
a nad posvätným zväzkom
zostalo prvotné požehnanie,
predsa jestvujú duše,
ktoré sa podľa zámeru tvojej Prozreteľnosti
zriekli čistého manželského zväzku,
ale túžia po tom, čoho je tajomným znamením,
nenapodobňujú to, čo je v manželstve,
ale milujú to, čo sa manželským zväzkom naznačuje.

(Blahoslavené panenstvo pozná svojho pôvodcu
a úzkostlivo stráži anjelskú neporušenosť,
verne sa oddáva tomu,
ktorý je Ženíchom trvalého panenstva,
ako je aj Synom tej, ktorá je vždy Pannou.)

Pane, buď ochranou a vodcom tých, čo ťa prosia o pomoc
a túžia po tom, aby si upevnil ich zasvätenie
svojím požehnaním;
aby ich starý nepriateľ,
ktorý strojí zákernejšie úklady tým,
čo túžia po tom, čo je vznešenejšie,
a zastiera im víťaznú palmu dokonalej čistoty
tým, že sa k nim vkráda pre nejakú ich nepozornosť,
neobral o ich predsavzatie zachovávať panenskú čistotu,
veď aj vydaté majú zachovať
čistotu zodpovedajúcu ich stavu.
 

Pane, nech ich tvoj Duch naplní a obdarí
rozumnou skromnosťou,
múdrou dobrotou,
rozvážnou vľúdnosťou,
slobodne zachovávanou čistotou;
nech horia láskou
a nech nič nemilujú tak ako teba;
nech je ich život chvályhodný,
no nech netúžia po tom, aby ich chválili.
Nech ťa oslavujú svätosťou tela i čistotou duše,
nech ich vedie láska k bázni pred tebou,
nech ich vedie láska, aby ti slúžili.
Ty buď ich slávou, ty buď ich radosťou, ich túžbou,
ty im buď v smútku útechou,
v pochybnostiach radcom,
v bezpráví obhajcom;
v útrapách nech nájdu u teba trpezlivosť,
v chudobe hojnosť.
Buď pokrmom v ich pôstoch,
liekom v ich chorobe.
Nech v tebe majú všetko,
veď teba si vyvolili nad všetko.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Rímsky rituál – Obrad zasvätenia panien