Meno: Heslo:

Služba Miništranta...

     Slovo miništrant pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť- posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.
     To čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda pri liturgii viditeľnými zástupcami anjelov.
     Ich úlohou je prinášať na oltár Liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, odpovedať na výzvy kňaza, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné...
     Miništranti sú teda chlapci vybratí z pomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.
     Miništrant svojou službou pri oltári je veľmi blízko k svätým veciam, preto má žiť neustále v stave posväcujúcej milosti aby jeho duša bola čistá a pripravená prijať všetky milosti, ktorými ho Boh pri tejto službe chce obdarovať.
     Miništrant nikdy nie je služobníkom oltára len v kostole, ale je ním všade, kde sa nachádza, kde pracuje, kde sa hrá a kde žije.
Miništranti vo farskom kostole:

František Kudlačák Jozef Kudlačák Roman Hucík
Dušan Franek Igor Smatana Ondrej Smatana
Edmund Taraj Ján Taraj Vladislav Krucsay
Tomáš Hrobár Lukáš Franček Andrej Taraj
Martin Pavlík Marek Krucsay Patrik Kecera
Miroslav Paríža Kristián Paríža Matej Paríža
Matej Habovštiak Juraj Dzúrik Peter Šoltés
Filip Žuffa Peter Jaroš Patrik Grísa
Michal Jaroš Jozef Medvecký Štefan Medvecký
Peter Vajduľák René Paulíny Andrej Vajduliak


Miništranti v Štefanove nad Oravou:

Sebastián Marušťák Samuel Orčík Lukáš Kordiak
Jakub Kordiak Samuel Miko Patrik Sameliak
Michal Furdek Andrej Ondrík Štefan Ondrík
Adam Kordiak Dominik Balún Rastislav Gáll
Matúš Kakačka Miloš Hlina


Miništranti v Krásnej Hôrke:

Matúš Mahút Andrej Škumát Timotej Mahút
Miloš Ferenčík Adam Ondreják Adam Paľo
Samuel Paľo Ľubomír Lucký