Meno: Heslo:

Bratstvo laikov sv. Dominika - Tvrdošín

Ako sme vznikli?

Naše bratstvo začalo vznikať v r. 1992 pri rehoľnej komunite sestier Dominikánok za asistencie rehoľnej sestry Jany Chalupovej.
Prvé večné sľuby prijalo 16 sestier 13. 12. 1997. K 31.1. 2008 je nás už 30 sestier, ktoré majú večné sľuby, 1 sestra dočasné sľuby, 3 postulantky a 9 sestier zomrelo.
Do bratstva laikov sv. Dominika môže byť prijatý veriaci muž i žena, ktorý je pokrstený, pobirmovaný a dovŕšil 18 rok života.
Prijatie sa uskutočňuje obradom obliečky, kde kandidát prijíma rehoľný šat - škapuliar, kríž, ruženec a dostáva nové meno na znak začiatku nového života. Po ročnom noviciáte skladá dočasné sľuby a po troch rokoch večné sľuby, podľa stanov Bratstva laikov sv. Dominika.

Symboly bratstva:

Biely škapuliar – časť posvätného odevu, ktorý pripomína jeho nositeľovi začlenenie do rehole, chráni ho pred pádom do hriechu (nie samo účinne) a pri jeho uctievaní s vierou, za obvyklých podmienok je možné získať odpustky.
Kríž – je symbolom našej viery v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži a tým nás vykúpil. Tohto ukrižovaného Krista ma Dominikán ohlasovať slovom, ale hlavne životom.
Ruženec – je mocná zbraň, ktorú podľa tradície dostal sv. Dominik od P. Márie aby ňou porážal satanové pozície a tak stále viac prispieval k rastu a rozvoju Božieho kráľovstva.

Životná náplň členov Bratstva:

Náplňou nášho života je úsilie o vlastné posvätenie ale i starosť o spásu všetkých duší. Hlavné zdroje z ktorých čerpáme silu pre pokrok vo vlastnom povolaní, s ktorým je čo najužšie spätá kontemplácia s apoštolátom sú:
- načúvanie Božieho slova a čítanie Sv. písma
- ak je možné, tak denná účasť na slávení liturgie a Eucharistickej obety
- časté pristupovanie k sviatosti zmierenia
- slávenie liturgie hodín s celou dominikánskou rodinou
- osobná modlitba, rozjímanie, ruženec
- obrátenie srdca podľa ducha a praxe evanjeliového pokánia
- ustavičné štúdium zjavenej pravdy a zamýšľanie sa nad problémami doby vo svetle viery
- úcta k blahoslavenej Panne Márii, sv. Dominikovi a Kataríne Sienskej
- pravidelné duchovné cvičenia

Naša činnosť:

- aktivity vo farskom spoločenstve – návšteva chorých a starých ľudí
- pomoc blížnym, podľa vlastných možností (modlitbami, finančne)
- lektorská činnosť
- modlitbový zápas
- ružencové bratstvá
- v spevokole - 2 sestry
- podľa potreby pomoc pri farských aktivitách a pobožnostiach
- zapojenie sa do farskej synody
- modlitba vešpier (Tvrdošín, Krásna Hôrka, Štefanov)
Stretávame sa pravidelne 1x za mesiac na formačných stretnutiach pod vedením predstavenej miestneho Bratstva laikov sr. Rajmudy Ferenčíkovej a 4x do roka na spoločných stretnutiach za asistencie rehoľnej sr. Petry Sálusovej. Bližšie informácie o tomto Bratstve nájdete na internetovej stránke: www.frassati.sk

Zriadzovacia listina - Dekrét
dekret