Meno: Heslo:

Mariánske hnutie

Skromné začiatky Mariánskeho hnutia v Tvrdošíne vznikajú na podklade fatimských sobôt. V duchu hnutia sa na modlitbách začína prvé tvrdošanské Večeradlo už v roku 1999 na Hrádkoch v dome pani Oravcovej. V ďalších rokoch vznikajú Večeradlá modlitieb v kaplnke svätej Anny na Medvedzí a v kostolíku Božského Srdca v Krásnej Hôrke, ktoré vedie pani Revajová a pani Chorvátová. V roku 2000 nasleduje Večeradlo v domoch pána Štefana Planietu a pani Lemonovej. Toto sa v roku 2002 rozčleňuje na dve Večeradlá: domovom druhého sa stáva domácnosť manželov Pánikovcov.. Rok 2002 je pre Mariánské hnutie v Tvrdošíne významný. Pod strechu farského kostola nás prijíma pán farár Ján Marhefka a povoľuje konanie modlitieb Večeradla. Tie sa tu od leta 2002 konávajú každý utorok hodinu pred začiatkom večernej svätej omše.

Kto je Členom hnutia?

Je to každý človek, ktorý má v srdci túžbu žiť zasvätenie Nepoškvrnenému

Čo je duchom Mariánskeho hnutia?

K jeho duchu patria zasvätené osoby rehoľníci, nekňazi a laici, ktorí sa snažia žiť tieto záväzky: 1. Žiť naplno svoj krst vo vernosti Ježišovi a jeho Cirkvi 2. Byť svedkami spojenia a jednoty s cirkevnou hierarchiou žiť veľkú lásku k svätej Cirkvi 3. Prijať záväzok vnútorného obrátenia žiť v častom prijímaní svätých

Čo je pre hnutie charakteristické?

Jeho vlastná aktivita je konanie Večeradiel modlitby spolu s Pannou Máriou. Za zatvorenými dverami siene Poslednej večere Pána Ježiša sa učeníci a prvá cirkev túlili k nohám Ježišovej Matky, Nepoškvrnenej neveste Ducha Svätého, a tam v modlitbách a bázni očakávali prisľúbený príchod Ducha Svätého. Tak ako Duch Svätý otvoril dvere tohto prvého Večeradla a rozoslal učeníkov hlásať' evanjelium, aj naše Večeradla chcú upevňovať' vieru, svedčiť' o nasej nádeji a zahrnúť' bratskou láskou všetkých bratov a sestry. Vzájomne sa modlíme za potreby, ktoré nás trápia, a poskytujeme si pomoc a podporu. Žijeme s potrebami farnosti a Cirkvi a všetko zverujeme do rúk Panny Márie vo viere v jej účinný príhovor.
Mariánské hnutie koná so súhlasom miestneho biskupa aj celonárodné Večeradla v mesiaci september. Časopis vlastný tomuto hnutiu má názov Máriina doba a vychádza štyrikrát do roka.
Mariánské hnutie v štruktúre modlitieb Večeradla sa snaží o jednotu, a preto dodržiava tuto štruktúru: na začiatku vzýva Ducha Svätého, rozjíma nad slovami tzv. Modrej knihy, knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie, utvorenej zo zápis dona Gobiho, modlí sa niektorí z ružencov a rozjíma nad jeho tajomstvami. Súčasťou modlitieb Večeradla je modlitba k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a modlitba na úmysel Svätého Otca ako i hymna hnutia. Na modlitbách Večeradla môžeš prežiť' ochranu Panny Márie, silu vypočutých modlitieb, vzájomnú lásku a pomoc. Posilnené srdce dokáže viac milovať' a meniť seba i druhých