Príprava na sviatosť birmovania 

Myšlienka týždňa  

„Ak si stratil vnútornú silu, sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť, pred tebou sa objavuje Ježiš, ako sa objavil pred mŕtvym synom vdovy, a celou svojou mocou vzkrieseného Pána ťa povzbudzuje:
„Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14).“ (Pápež František, Christus Vivit)

DRUHÁ

BIRMOVANECKÁ SKÚŠKA

Preskúšanie bude prebiehať jednotlivo v skupinkách.

„Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“
(2. Tim ‭2‬,15‬)‬‬

  SKUPINKY

  V súbore, ktorý si môžete stiahnúť nižšie nájdete rozpis skupiniek.
  Nájdete tam jednotlivé časy a miesta stretnutia.

  ROZPIS STRETNUTÍ

  V súbore, ktorý si môžete stiahnuť nižšie nájdete rozpis stretnutí.
  Nájdete tam termín, počas ktorého preberieme danú tému.

  PRAVIDLÁ

  V súbore, ktorý si môžete stiahnúť nižšie nájdete pravidlá pre birmovancov.

  PODMIENKY PRE
  BIRMOVNÝCH RODIČOV

  Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874) vyhovovať týmto podmienkam:

  1. Musí ho určiť sám birmovanec alebo jeho rodičia a zároveň je schopný plniť úlohu birmovného rodiča.
  2. Musí byť pokrstený katolík, ktorý už dovŕšil šestnásty rok života a prijal už sviatosť Eucharistie a birmovania.
  3. Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
   – nesmie žiť v spoločnej domácnosti s osobou, s ktorou neuzavrel sviatostné manželstvo (život v konkubináte).
   – nesmie to byť katolík, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve (uzatvoril iba civilné manželstvo).
   – nesmie byť rozvedený (okrem osoby, ktorá má povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam po rozluke manželstva).
  4. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom.
  5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.
  6. Odporúča sa, aby bol birmovným rodičom ten, kto je krstným rodičom birmovanca (nie je to podmienka).

  Otázky a odpovede

  V prípade akýchkoľvek otázok nás

  kontaktujte cez e-mail: farnost.tvrdosin@gmail.com

  Sväté omše pre birmovancov

  Každý piatok o 18:30 vo farskom kostole
  v Tvrdošíne okrem prvého piatku.