.

Stránkové dni Farského úradu:

Zmena v prvopiatkovom týždni!

Pondelok:  (3.8.) 15:00 – 16:00

Streda:       (5.8.)     NEBUDE

Piatok:       (7.8.)  9:00 – 11:00

Mimo úradných hodín nás nájdete
v kostole po sv. omši.

 5B – úloha na prázdniny (nie len pre Žiakov)

Boh Otec – každodenná modlitba (Otče náš)

BoŽí dom – Sv. omša (každú nedeľu a raz v týždni)

Boží baránok – eucharistiA (SV. ZMIERENIA, PRIJíMANIE)

BožIE SLOVO – eVANJELIUM PODľA jáNA (PRVáCI – 2 KAP., … DEVIATACI – 18 KAP., OSTATNÍ – 21 KAP.)

BLížNy – KAžDý DEň UROBIť NIEčO PRE BLížNEHO

Živé vysielanie nedeľnej sv. omše 2. augusta o 9:00

(aj archív sv. omší)

V túto nedeľu (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálach a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.

Skutok potrebný na ich získanie je nábožná návšteva kostola a modlitba Otče nášVerím v Boha a obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

ZáZnam Z Odpustovej slávnosTI sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Nedeľa 26. júla 2020
Sv. omša o 11:00 v kostlíku na Medvedzí
Celebrant a kazateľ vdp. František Perignát
Zasvätenie panien

Zasvätenie panien

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. Prvýkrát sa slávilo zasvätenie panien. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons....

Diakonská vysviacka

Diakonská vysviacka

Dňa 18. júna 2020 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali piati kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andreja Imricha, posvätný rád diakonátu. Novými diakonmi Spišskej diecézy sú: Lukáš Briš - Oravská Lesná, Ing....

Nový pomocný biskup

Nový pomocný biskup

Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Vysielacia svätá omša

Vysielacia svätá omša

V sobotu 14.12. 2019 sme v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice privítali 385 koledníkov DOBREJ NOVINY z Oravy a Liptova. Na svätej omši dostali požehnanie od generálneho vikára Antona Tyrola, ktoré ich bude sprevádzať počas koledovanie v ich farnostiach, aby...

Výzva k pokániu

„Prijatie Ježišovho utrpenia, hovorí nám pápež František, sa stáva prijatím všetkých trpiacich nášho sveta, vrátane tých, ktorí sú postihnutí vírusom COVID-19.

            Želáme si, aby sa tento moment naliehavej potreby stal vhodným časom na posilnenie solidarity a blízkosti medzi jednotlivými krajinami, na posilnenie priateľstva medzi ľuďmi.

            Prípad koronavírusu je skúškou tohto vzájomného vzťahu, keďže postihol najskôr iba jednu krajinu a potom sa rozšíril do všetkých kútov zemegule. Pre každého človeka, veriaceho alebo neveriaceho, je vhodným časom na to, aby pochopil hodnotu bratstva, vzájomnej prepojenosti jedných s druhými v nerozdeliteľnom svete; časom, v ktorom nám v horizonte viery, hodnota solidarity prýštiacej z lásky, ktorá sa obetuje pre druhých, „umožňuje vidieť ,druhéhoʻ…“

                                                                                   Duchovný otec farnosti František

Stránku K.B.S. najdeš tu.