Meno: Heslo:

Sviatosť birmovania 2017/2018Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.
(Lumen gentium, 11)

Rozdelenie birmovancov do skupín 2017/2018
pdf
Otázky pre birmovancov 2018.pdf
pdf1. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Voláme ich aj najsvätejšia trojica.
2. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný? Vieme o ňom tak, že v prírode môžeme obdivovať jeho stvoriteľské dielo, v láske dobrých ľudí, ale najviac k nám hovorí cez sväté písmo a inú Bohom inšpirovanú literatúru a cez okolnosti, ktoré nás stretajú v každodennom živote. Ž 104,24 /KKC341/
3. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné? Boh vie všetko, aj budúcnosť. Pozná naše myšlienky, motívy a túžby. Bohu nie je nič nemožné. Ž 139
4. Miluje Boh všetkých ľudí? Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, lebo Boh je láska. 1Jn 4,8
5. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším? Boh je môj otec a miluje ma takého, aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať, ani keď zhreším. Dt 4,31
6. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od neho oddeľuje môj hriech a neplnenie Božej vôle.
7. Musíme vždy cítiť, že ma Boh miluje? Nemusíme to vždy cítiť, ale musíme veriť, že Boh je láska a chce nám to najlepšie. Hriech
8. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo poriadok vo svete? Boh stvoril všetko dokonalé a krásne. evolutionrevolution.eu 1Tim 4,4; Gn 1,31 Túto harmóniu narušil hriech prvých ľudí, lebo podľahli zvádzaniu zlého. Gn 3 /KKC391,413/
9. Čo je hriech? Hriech je neposlušnosť voči Bohu Rim 5,19, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky. 1Jn 3,8 /KKC414/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je to teda vstup do smrti.
10. V čom spočíva hriech prvých rodičov? Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. Gn 2,16-17; 3,4-5 /KKC397,398/
11. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech? Dedičný prvotný hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstve s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC404/
12. Aké sú dôsledky prvotného hriechu? Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylný na zlo a hriech Gn 4,8 /KKC405/
13. Akým spôsobom sa pácha hriech? Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého a Božej vôle. Mt 15,18
14. Aký je to ťažký hriech? Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC1854-1861/
15. Aké je východisko z ťažkého hriechu? 4 Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí. Sk 19,18
16. Aký je to ľahký hriech? Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.
17. Aké je východisko z ľahkého hriechu? Boh ma vždy očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to aj kedykoľvek počas dňa. Iz 43,25; Hebr 10,14-23; Zj 12,11
18. Ktoré sú hlavné hriechy? Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev a lenivosť. Mk 7,20; Gal 5,19-21
19. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech? Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak bude zachránený. Jn 8,7- 11
20. Existuje neodpustiteľný hriech? Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame. Lk 18,9- 14; Mt 9,12
21. Čo je pokánie? Pokánie je zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. Lk 19,8 /KKC1423,1431/
22. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy? Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. Jn 3,16 /KKC1433/ 5 Ježiš Kristus – Naša spása
23. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je jediný spasiteľ ľudí Sk 4,12. On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriechu. 1Kor 15,57 Proroctvá o Ježišovi
24. Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem? Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj stalo po 10. dňoch. /KKC743/
25. Vysvetli čo je spása? Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám 6 daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. Jn 10,10; Mk 16,16
26. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou? Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. Rim 10,9
27. Čo znamená slovo kresťan? Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci). Viera
28. Kto je kresťan? Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. Sk 11,26
29. Čo je viera? Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. Hebr 1,1 Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. Ef 3,17 Viera je dôvera v Boha.
30. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať? Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta sv. Písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
31. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?
 Boh je len jeden.
 V Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a otvoril nám cestu do neba.
 Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce, lebo čo zaseješ, to budeš žať.
 Duša človeka je nesmrteľná.
 Milosť Božia je ku spáse potrebná. (6HP)
32. Ako sa v tvojom živote prejavuje, že veríš v Boha? Duch svätý
33. Kto je Duch svätý? Duch Svätý je tretia Božská Osoba, Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s Nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
34. Prečo Boh zoslal na Zem svojho Svätého Ducha? Aby dal cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. Sk 2; Jn 14,26; Sk 4,8
35. Ako sa Duch svätý prejavoval v živote apoštolov? Duch svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.
36. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého? Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t.j. Vytváranie vzťahu človeka s Bohom a človeka s človekom.
37. Aké sú dary Ducha Svätého? Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a mnohé ďalšie.
38. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná cirkev? Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. Zjv 19,7
39. Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. Sk 2,28; Ef 5,25
40. Aké je poslanie Cirkvi? Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
41. Kto sú členovia Cirkvi? Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
42. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej cirkvi? Ježiš dal Cirkvi hlavné prikázanie lásky, milovať Boha a blížneho. Jn 15,12
43. Vymenuj sedem sviatostí. Krst, Birmovanie, Sviatosť oltárna (eucharistia), sviatosť zmierenia (spoveď), pomazanie chorých, posvätenie kňazstva a manželstvo.
44. Čo je krst? Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Sk 2,38 Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. /KKC1213,1272/
45. Aké poslanie som dostal pri krste? Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/
46. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi? Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v malom spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom Božieho slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potreby bratov a sestier.
47. Čo je birmovanie? Birmovanie je sviatosť v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje, aby sme boli praví a odvážni kresťania. /KKC 1316/
48. Kto ustanovil sviatosť birmovania? Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Ducha Svätého. Sk 8,14-17
49. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov? Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, 11 rozvíja naše schopnosti, aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi. /KKC1309/
50. Kto môže udeliť sviatosť birmovania? Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch aj poverený kňaz. /KKC 1312-1314/
51. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Keď je birmovanec pripravený po duchovnej i vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného a vkladaním ruky so slovami „Príjmi znak daru Ducha Svätého!“ , birmovanec odpovedá „Amen“, biskup „Pokoj s tebou“, birmovanec „I s duchom tvojim“.
52. Čo je krizma? Krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok pri svätej omši. /KKC1241-1242/
53. Čo je to dokonalá ľútosť? Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, lebo že milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti, alebo potreby očistiť sa, lebo prišiel nejaký termín spovede, vtedy ide o nedokonalú ľútosť. /KKC1492/
54. Čo sa deje vo sv. omši? Vo sv. omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. /KKC1368/
55. Čo je sviatosť manželstva? Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. /KKC1660/ 13 Cesta do nového života
56. Z čoho sa človek potrebuje očistiť v očistci? V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechov, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr. Naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu atď. 1Kor 3,10-15
57. Čo je nebo? Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že ten život nikdy nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. /KKC1053/
58. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi? Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len sčasti, skrze lásku Boha i ľudí, skrze pôsobenie Boha v našom živote: najmä cez prostriedky jeho milostí.
59. Čo je Božia milosť? Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. /KKC1999-2003/
60. Čo je Biblia? Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze svätého Ducha svoje slovo. mojabiblia.sk /KKC105/
61. Ako sa delí Sv. Písmo? Delí sa na Starý a Nový zákon. /KKC81,122/
62. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone? V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.
63. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone? V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotnej Cirkvi.
64. Čo znamená modliť sa? Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. Dôležitým druhom modlitby je úplné stíšenie sa a spočívanie v Božej prítomnosti, lebo modlitba nie je monológ. /KKC2559/
65. Prečo je potrebné sa modliť? Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostriedok pre získanie milostí, duchovných síl a všetkého dobra od Boha, a najmä preto, lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu s Ním. /KKC2744/
66. Vypočuje Boh vždy naše modlitby? Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda - buď vytrvalý. /KKC2738-41,2616/
67. Čo je nevyhnutné pre prijatie Ducha Svätého? Túžba
68. Ako sa volá tvoj birmovný patrón?
69. Prečo si si vybral svojho birmovného patróna?
70. V čom chceš nasledovať životný príklad svojho birmovného patróna?
Pomodli sa modlitby:
Otče náš...
Zdravas' Mária...
Sláva Otcu...
Pod Tvoju ochranu...
Vyznanie viery
71. Ako sa volá diecézny biskup?
72. Ako sa volá správca našej farnosti?
73. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
74. Kedy bývajú sväté omše v našom kostole?
Prikázania
75. Ako znie prikázanie lásky? Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého. Lk 10,27
76. Čo je centrom prežívania nedele? Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii.
77. Prečo je nedeľa sviatočným dňom? Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Mk 16,9
78. Prečo si máme vážiť ľudský život? Každý ľudský život je darom od Boha.
79. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete? Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho zákona a necitlivosťou na Boží hlas, keď ignoruje Božie výstrahy a privolí k zvodom zlého.
Desatoro
1. Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal!
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo!
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni!
4. Cti svojho otca a svoju matku!
5. Nezabiješ!
6. Nezosmilníš!
7. Nepokradneš!
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu!
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho!
10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho!
80. Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
81. Božské (=teologálne) čnosti
1. Viera
2. Nádej
3. Láska
82. Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Kňazstvo
7. Manželstvo
83. Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! (Lk 10,27)
84. Pod tvoju ochranu Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.